Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego Stowarzyszenia

Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego Stowarzyszenia

 

W sobotę 23 lipca 2022 r. w sali konferencyjnej Jasielskiego Domu Kultury w Jaśle odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Otworzył je prezes SMJiRJ Wiesław Hap, który powitał zebranych. Minutą ciszy uczczono pamięć  zmarłych w okresie od ubiegłorocznego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia: Aliny Zdunek, Heleny Zych, Jana Romanowa (byłego prezesa Stowarzyszenia), Tadeusza Czachowskiego i Bronisława Wójcika. Na przewodniczącego zebrania wybrany został Józef Laskowski, a na sekretarza zebrania wybrano Małgorzatę Więch-Kettele. W skład Komisji Wniosków i Uchwał weszli: Andrzej Gawlewicz, Jacek Nawrocki i Mariusz Skiba, zaś do Komisji Skrutacyjnej: Bartłomiej Wilk i Patryk Łukasik.

Następnie przewodniczący zebrania Józef Laskowski przekazał głos prezesowi SMJiRJ Wiesławowi Hapowi, który przedstawił uczestnikom obszerne sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2021 r. i podziękował wszystkim członkom SMJiRJ zaangażowanym w działalność oraz innym osobom i instytucjom, które wspierały Stowarzyszenie. Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu skarbnik SMJiRJ Robert Michałowski przedstawił sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2021 rok. Po nim głos zabrała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej SMJiRJ Barbara Żegleń, która złożyła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 r. W dalszej części zebrania I zastępca prezesa SMJiRJ Andrzej Gawlewicz zaprezentował szczegółowy plan pracy Stowarzyszenia na 2022 r., a skarbnik Robert Michałowski przedstawił preliminarz planowanych przychodów oraz preliminarz planowanych wydatków na 2022 r.

Przewodniczący zebrania Józef Laskowski poddał projekt uchwały o wygaśnięciu członkostwa w składzie Sądu Koleżeńskiego SMJiRJ zmarłych Aliny Zdunek i Henryka Zycha oraz o uzupełnieniu składu Sądu Koleżeńskiego SMJiRJ  o zaproponowane osoby: Zdzisława Świstaka i Zbigniewa Drankę, których uczestnicy wybrali do Sądu Koleżeńskiego na mocy podjętej uchwały. Następnie prezes Stowarzyszenia Wiesław Hap przedstawił uczestnikom zebrania wniosek Zarządu o nadanie przez Walne Zebranie tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Józefowi Laskowskiemu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Przewodniczący zebrania poprosił zastępcę prezesa Stowarzyszenia Andrzeja Gawlewicza o przedstawienie w imieniu Komisji Wniosków i Uchwał Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego projektów uchwał. Efektem tego było podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SMJiRJ za 2021 r., sprawozdania finansowego za 2021 r. i sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz o udzieleniu Zarządowi SMJiRJ absolutorium za 2021 r., w sprawie przyjęcia planu pracy SMJiRJ na 2022 r., preliminarza budżetowego planowanych przychodów i planowanych kosztów SMJiRJ na 2022 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SMJiRJ za 2021 r. oraz wspomnianych wcześniej uchwał o uzupełnieniu składu Sądu Koleżeńskiego SMJiRJ i o nadaniu tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia.

Pod koniec zebrania głos zabrał Wiesław Hap – prezes Stowarzyszenia. Poprosił zebranych o pomoc w zbieraniu reklam i zamówień na kalendarze w związku z przygotowywaniem kolejnej edycji „Kalendarza Jasielskiego” na 2023 r. Zwrócił się z prośbą o wsparcie działań na rzecz pozyskania sponsorów tych wydawnictw, a przede wszystkim dotarcie do firm, które chciałyby je finansować poprzez wniesienie przedpłat lub wykupienie reklam. Prezes  rozdał obecnym na zebraniu materiały informacyjne i reklamowe do przekazania ewentualnym darczyńcom na rzecz tego cyklicznego wydawnictwa SMJiRJ. Zachęcił też do udziału w organizowanym przez SMJiRJ patriotyczno-historycznym X Jasielskim Marszu Wolności im. Pułkownika Stanisława Dąbrowy-Kostki w 79. rocznicę uwolnienia z rąk okupanta niemieckiego więźniów z jasielskiego więzienia. Prezes Stowarzyszenia zaprosił również zebranych do bardziej aktywnego włączenia się w pracę Stowarzyszenia na rzecz naszego miasta. Na zakończenie Walnego Zebrania jego przewodniczący Józef Laskowski podziękował wszystkim uczestnikom za udział w nim, a prezes Stowarzyszenia złożył wyrazy podziękowania przewodniczącemu za jego sprawne przeprowadzenie.

/zs/

foto: Jacek Nawrocki

 

 

Komentarze wyłączone.