Statut SMJiRJ

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW JASŁA I REGIONU JASIELSKIEGO


I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I PIECZĘĆ STOWARZYSZENIA
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.
Siedzibą jego jest miasto Jasło, zaś terenem działania jest miasto Jasło i Region.
§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane na czas nieograniczony.
§3
Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z herbem miasta Jasła w środku i nazwą Stowarzyszenia w otoku
oraz pieczęci nagłówkowej o następującej treści: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego w Jaśle.

II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§4
Celem Stowarzyszenie jest:
1/ szerzenie wiedzy o przeszłości historycznej miasta i regionu,
2/ popularyzowanie osiągnięć społeczno-kulturalnychi gospodarczych,
3/ ochrona zabytków i pamiątek miasta i regionu w granicach
określonych ustawami i innymi aktami prawnymi władz państwowych,
4/ działanie na rzecz umocnienia porządku, ładu i dyscypliny społecznej,
5/ podejmowanie starań w zakresie wszechstronnego rozwoju i estetycznego wyglądu miejscowości w których
Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność.
§5
Środkami do tego celu są:
1/ skupianie osób fizycznych i prawnych do wspólnego działania na rzecz miasta i regionu,
2/ organizowanie odczytów, wykładów i pogadanek o Jaśle i regionie,
3/ przygotowanie i wydawanie publikacji: roczników, przewodników, biuletynów, folderów i innych wydawnictw o tematyce jasielskiej,
4/ urządzanie wystaw ilustrujących różne okresy przeszłościmiasta i jego rozwoju,
5/ opieka nad zabytkami, pamiątkami i miejscami pamięci narodowej,
6/ składanie wniosków i memoriałów odnośnie spraw objętych statutową działalnością Stowarzyszenia,
7/ prowadzenie kroniki obejmującej wydarzenia bieżące miasta Jasła i Stowarzyszenia.

III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§6
1/ Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach:
a/ członków zwyczajnych,
b/ członków zbiorowych – wspierających,
c/ członków honorowych,
d/ szkolne koła Młodych Miłośników Jasła i Regionu,
e/ koła terenowe w regionie,
f/ koła i grupy Jaślan działające na terenie kraju.
2/ Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba, wykazująca zainteresowanie celami
Stowarzyszenia, która złoży deklarację przystąpienia na członka i Zarząd przyjmie ją zwykłą większością głosów.
3/ Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, instytucje i organizacje,
które zgłoszą deklarację przynależności i wspierania statutowej działalności Stowarzyszenia.
4/ Członkiem honorowym może być osoba lub członek wspierający,
którym za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia, miasta Jasła lub Regionu,
na wniosek Zarządu, Walne Zebranie nada tytuł Członka Honorowego.
5/ Do Młodych Miłośników Jasła i Regionu zaliczana jest
młodzież niepełnoletnia, zrzeszona w szkolnych kołach, którymi kieruje
nauczyciel – członek zwyczajny Stowarzyszenia.
6/ Koła terenowe mogą być organizowane przez Stowarzyszenie w gminach
i wioskach regionu jasielskiego z członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
tam zamieszkałych i działających na rzecz swojego środowiska.
7/ Koła i grupy Jaślan skupiają członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
zamieszkałych w danym regionie kraju, a pragnących wspólnie spotykać się
i działać na rzecz Jasła i Regionu.
§7
Członkowi przysługuje prawo:
1/ Uczęszczania do lokalu Stowarzyszenia i korzystania z jego urządzeń,
2/ Brania udziału w Walnych Zebraniach, głosowania na nich i stawiania wniosków,
3/ Czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
4/ Brania udziału w zebraniach naukowych, komisjach i wszelkiego rodzaju pracach Stowarzyszenia,
5/ Członkowie wspierający działają przez swojego przedstawiciela, który ma
jeden głos i przysługują mu wszystkie prawa członka zwyczajnego,
6/ Młodym Miłośnikom Jasła i Regionu przysługują powyższe prawa
z wyłączeniem głosowania na Walnym Zebraniu oraz biernego i czynnego prawa wyborczego,
7/ Wystąpienia ze Stowarzyszenia za pisemnym zawiadomieniem Zarządu.
§8
Każdy członek jest obowiązany:
1/ Pracować społecznie na rzecz Stowarzyszenia,
2/ Płacić składki członkowskie,
3/ Stosować się do postanowień Statutu, uchwał Walnego Zebrania i Zarządu wydanych
w ramach niniejszego Statutu.
§9
Utrata praw członkowskich następuje w przypadku:
1/ Wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
2/ Skreślenia uchwałą Zarządu za zaleganie w opłacaniu składek członkowskich
przez okres jednego roku, mimo wezwania do zapłaty,
3/ Wykluczenia uchwałą Zarządu za czyny niehonorowe, popełnione przestępstwa lub działalność
na szkodę Stowarzyszenia,
4/ Utraty zdolności do działań prawnych lub utraty praw obywatelskich,
5/ Śmierci  członka.
W każdym przypadku skreślenie następuje uchwałą Zarządu podjętą zwykłą większością głosów.
§10
Od decyzji Zarządu osobie pozbawionej praw członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§11
Władzami Stowarzyszenia są:
1/ Walne Zebranie, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński,
2/ Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie na okres trzech lat,
3/ Pełnienie funkcji we władzach Stowarzyszenia jest honorowe.

IV A
WALNE ZEBRANIE
§12
Do zakresu praw Walnego Zebrania należy:
1/ Wybór prezesa oraz Zarządu w liczbie określonej przez Walne Zebranie (od 9 do 15 osób) na wniosek Zarządu,
2/ Wybór Komisji Rewizyjnej w składzie co najmniej trzech członków,
3/ Wybór Sądu Koleżeńskiego w składzie trzech członków,
4/ Uchwalanie budżetu i programów działania Stowarzyszenia, zatwierdzanie rozliczeń
i udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5/ Uchwalanie zmian Statutu,
6/ Rozstrzyganie spraw przedłożonych do rozpatrzenia przez Zarząd,
7/ Rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu,
8/ Uchwalanie likwidacji Stowarzyszenia lub jego rozwiązania.
§13
Dla zatwierdzenia spraw wymienionych w §12 pkt. 4-8 Zarząd zwołuje każdego roku w marcu
Zwyczajne Walne Zebranie, zaś co trzy lata musi być dokonany wybór nowych władz Stowarzyszenia.
§14
O terminie Walnego Zebrania i porządku obrad członkowie Stowarzyszenia winni być zawiadomieni pisemnie
co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
§15
Walne Zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał przy obecności zwykłej większości członków.
Gdyby w oznaczonym terminie członkowie nie zebrali się w tej liczbie, Walne Zebranie odbędzie się
w tym samym dniu o 15 minut później, bez względu na liczbę obecnych członków.
Wszystkie uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
§16
Głosowanie odbywa się jawnie, a na żądanie jednej piątej obecnych
na Walnym Zebraniu lub na wniosek Zarządu – tajnie.
§17
Walnemu Zebraniu przewodniczy Przewodniczący wybrany z grona obecnych na sali członków.
Z przebiegu obrad winien być spisany protokół, który podpisuje przewodniczący Walnego Zebrania
i sekretarz Zebrania, powołany przez przewodniczącego Walnego Zebrania spośród członków obecnych na zebraniu.
§18
Dla rozstrzygnięcia spraw wymagających uchwały i decyzji Walnego Zebrania lub na żądanie
jednej piątej liczby członków Stowarzyszenia, albo na żądanie Komisji Rewizyjnej –
Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie. Komisja Rewizyjna lub osoby żądające
zwołania Walnego Zebrania powinny przedstawić Zarządowi porządek obrad i wykaz spraw,
dla których ma być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie.

IV B
ZARZĄD
§19
1/ Zarząd wybrany przez Walne Zebranie konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wyłaniając
ze swego grona: zastępców prezesa, sekretarza i skarbnika oraz ewentualnie ich zastępców, a także dokonuje
podziału zadań tematycznych dla poszczególnych członków Zarządu.
2/ Na wypadek ustąpienia któregoś z członków władz Stowarzyszenia, Zarząd jest uprawniony
do powołania w jego miejsce nowego członka, z tym że liczba koptowanych nie może przekroczyć 1/3 wybranych
przez Walne Zebranie członków władz Stowarzyszenia. Uprawnienie to nie przysługuje Zarządowi
odnośnie stanowiska prezesa. Na wypadek ustąpienia prezesa, kierownictwo Stowarzyszenia obejmuje
jeden z jego zastępców do czasu zwołania najbliższego statutowo Walnego Zebrania.
3/ Członek Zarządu należycie powiadomiony o posiedzeniu, gdy nie usprawiedliwi swej
nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach, traci swój mandat.
§20
1/ Zarząd zbiera się co najmniej raz na dwa miesiące i załatwia sprawy związane
z działalnością Stowarzyszenia, a m.in.: zwołuje Walne Zebrania, zarządza majątkiem Stowarzyszenia,
przyjmuje i skreśla członków, powołuje i rozwiązuje koła terenowe i szkolne Stowarzyszenia, opracowuje projekt
budżetu i program działania, zamyka księgi rachunkowe i opracowuje sprawozdania roczne, przygotowuje wnioski
na Walne Zebrania,urządza odczyty, wykłady, wystawy, powołuje opiekunów zabytków, tworzy sekcje dla wykonywania
specjalnych lub stałych zadań, przygotowuje do druku rozprawy, albumy, roczniki, biuletyny i inne wydawnictwa, zbiera
wiadomości, druki, książki, ryciny, itp. mające wartość artystyczną, historyczną lub naukową,
prowadzi bieżącą kronikę, składa odpowiednim władzom wnioski i memoriały.
2/ Zarząd czuwa nad przestrzeganiem przez członków Statutu, wykonuje uchwały
Walnego Zebrania i własne oraz załatwia wszelkie czynności nie zastrzeżone do zakresu działania Walnego Zebrania.
3/ Sprawy bieżące, nie zastrzeżone dla Walnego Zebrania i dla Zarządu,
mogą być załatwione przez prezesa lub z jego upoważnienia przez innych członków Zarządu.
4/ Zarząd może zawierać umowy o dzieło lub umowy zlecenia na wykonanie zadań specjalnych,
z osobami prawnymi i fizycznymi, w tym również członkami Stowarzyszenia, jeżeli jest to
uzasadnione interesami Stowarzyszenia.
§21
1/ Stowarzyszenie reprezentuje prezes lub w razie jego nieobecności jeden z jego zastępców.
2/ Pisma wychodzące podpisuje prezes lub jeden z jego zastępców i sekretarz.
3/ Prezes, a w razie jego nieobecności jeden z jego zastępców zwołuje posiedzenie Zarządu
i jemu przewodniczy, zaś sekretarz spisuje protokół z przebiegu posiedzenia.
4/ Dla zaciągnięcia zobowiązań majątkowych przez Zarząd wymagana jest uchwała Walnego Zebrania.
5/ Skarbnik odpowiedzialny jest za prowadzenie kasy i rachunków, prawidłowe rozliczanie dochodów
i wydatków oraz przedkładanie Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Walnemu Zebraniu zestawienia rachunkowego
z rozliczeniem rocznego budżetu.
6/ Dla powzięcia uchwał Zarządu konieczna jest obecność prezesa lub jednego
z jego zastępców oraz co najmniej połowy wybranych członków Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą
większością głosów. Głosowanie odbywa się w sposób przez prezesa oznaczony. Na żądanie większości
obecnych członków Zarządu prezes jest zobowiązany zarządzić głosowanie tajne.
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prezesa.

IV C
KOMISJA REWIZYJNA
§22
1/ Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego działalność
finansową i gospodarczą. Na 14 dni przed Zwyczajnym Walnym Zebraniem Zarząd ma obowiązek
przedłożyć Komisji Rewizyjnej księgi kasowe, rachunkowe, księgi protokołów i dokumenty
dotyczące stanu pieniężnego Stowarzyszenia oraz projekt sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.
2/ Komisja Rewizyjna, po przejrzeniu ksiąg i sprawdzeniu załączników, składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie
z odpowiednimi wnioskami, w tym również w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
Komisja Rewizyjna ma obowiązek przeglądania ksiąg kasowych Stowarzyszenia przynajmniej raz na
pół roku, kontroli i analizy legalności, celowości i oszczędności wydatków, jak też gospodarności zebranymi środkami.
3/ Z wybranego przez Walne Zebranie składu, Komisja Rewizyjna wyłania ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

IV D
SĄD KOLEŻEŃSKI
§23
1/ Spory pomiędzy członkami Stowarzyszenia, powstałe na tle ich przynależności do Stowarzyszenia, rozstrzyga
Sąd Koleżeński w składzie trzyosobowym, po wyborze ze swego grona przewodniczącego dla każdej sprawy.
2/ Prezes Stowarzyszenia ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Sądu, żądać lub udzielać wyjaśnień,
stawiać wnioski i pytania, natomiast w głosowaniu Sądu Koleżeńskiego nie bierze udziału.
3/ Sąd Koleżeński wydaje decyzje co do rozstrzygnięcia przedmiotu sprawy albo przekazuje sprawę
do rozstrzygnięcia Zarządowi lub Walnemu Zebraniu. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego służy stronom
odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni.

V
FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§24
Fundusze Stowarzyszenia tworzą:
1/ Składki członków zwyczajnych oraz kół szkolnych w wysokości uchwalonej każdorazowo,
na wniosek Zarządu, przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów.
2/ Składki członków wspierających i honorowych w wysokości zadeklarowanej przez nich dobrowolnie na dany okres.
3/ Dobrowolne datki.
4/ Dochody uzyskane z urządzanych imprez, sprzedaży wydawnictw, itp.
5/ dotacje na działalność statutową lub zadania zlecone.

VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§25
Zmiana Statutu może nastąpić w wyniku uchwały Walnego Zebrania, która zapada większością 2/3 głosów obecnych na zebraniu.
§26
1/ Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia może zapaść większością trzech czwartych obecnych na Walnym Zebraniu członków.
2/ W razie rozwiązania Stowarzyszenia ostatnie Walne Zebranie orzeka sposób likwidacji majątku Stowarzyszenia.
W przypadku braku uchwały ustalającej na czyją rzecz ma być przekazany majątek Stowarzyszenia,
przechodzi on na własność miasta Jasła.
3/ Uchwała Walnego Zebrania o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestrującą.

Powyższy jednolity tekst po uwzględnieniu zmian, przyjęty został 
przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 24 października 2004 roku.