Publikacje

Jasło. Zburzone nienawiścią – wydźwignięte pracą – Słowo od wydawcy albumu – efektu żmudnej pracy fotodokumentalisty Mieczysława Mikulskiego – poświęconego dziejom Jasła w najtragiczniejszym okresie. Gdy w styczniu 1945 roku powrócili jaślanie do ruin miasta, w nielicznej grupie, liczącej zaledwie 365 mieszkańców, którzy zamieszkali w piwnicach spalonych lub zburzonych domów, znaleźli się tacy, którzy postanowili udokumentować w fotografii obraz zniszczonego Jasła. Dzięki nim, po 50 latach, możemy utrwalić ten tragiczny dokument w postaci historycznego albumu, który obok widoków Jasła z roku 1939 i jego totalnej zagłady w 1944 roku, ukazuje heroiczny czyn jaślan w odbudowie ukochanego miasta, które -jak „Feniks z popiołów” – powstało na nowo – ze wstępu pióra Henryka Zycha.

Przewodnik po Jaśle i JasielszczyźnieTereny Beskidu Niskiego są wymarzonym i idealnym miejscem do pieszych wędrówek leśnymi duktami w atmosferze wyciszenia, sprzyjającej refleksji. Jest tu prawdziwy raj dla młodych ludzi z plecakami, nocujących w namiotach, jak i dla tych bardziej “wygodnych” turystów, na których czekają ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty i hotele oraz gospodarstwa agroturystyczne – czytamy we wstępie przewodnika. Autor proponuje cztery trasy do zwiedzania na terenie Jasła oraz sześć – po okolicy. Wiesław Hap, Przewodnik po Jaśle i Jasielszczyźnie, Jasło 2007.

Krempna i okolice  Celem niniejszego opracowania jest ocalenie od zapomnienia choćby niewielkiej cząstki bogatej spuścizny dziejowej tego przepięknego zakątka Beskidu Niskiego. Skąd zrodził się pomysł ? Otóż przez okres blisko 25 lat pobytu w Krempnej i okolicy przekonałem się, że niewielu jej mieszkańców zna prawdę o przeszłości. Wielu posiada błędne mniemanie o Łemkach. – Czytamy we wstępie książki Jana Pawlusia.
Jan Pawluś, Krempna i okolice, Jasło

 Wiersze z lamusa – Kolejny tomik wierszy jaślanina Henryka Zycha. Ze wstępu pióra Józefa Bosaka: Są i wiersze o tragicznych czasach wojny, okupacji, wysiedlenia jaślan, zagładzie miasta, a po wojnie wysiłku w jego odbudowie. W ocenie tamtej rzeczywistości zachowuje jednak dystans, wyraża logikę własnego osądu. Kiedy żołnierzy AK osadzano w więzieniach i prześladowano na różne sposoby, on miał odwagę ukazać tę organizację jako główną siłę zbrojną w walce z okupantem. Henryk Zych, Wiersze z lamusa, Jasło 2007.

  Szkoła_a_regionalizm. Materiały z sesji popularnonaukowej „Szkoła a regionalizm”, która odbyła się w maju 2005 r. w Jaśle. Sesja była podsumowaniem pracy nauczycieli regionalistów. Opracowanie zawiera wystąpienia:  Alojzego Zieleckiego, Wiesława Hapa, Piotra Dziedzica,  Lidii Witkowskiej, Lucyny i Lecha Polaków, Ewy Pietraszek, Henryk Koernera, Bożeny Jurkowskiej, Bożeny Anny Jureczko, Małgorzaty Hanusz, Alfreda Sepioła, Karoliny Rzońcy. Wprowadzenie: Wiesław Hap.

 Jasielskie reminiscencje minionego czasu. Tomik poezji i pieśni Henryka Zycha o Jaśle w czasach wojny i a następnie odbudowy miasta,  od wysiedlenia w 1944 do czasów najnowszych.
Na chwałę Jasła nasz dzwon bije,/a dźwięk do nieba hen ulata/
I niesie wieść na krańce świata,/ że nasze miasto znowu żyje. – strofa pierwszego wiersza tomiku p.t. Powrót do gniazda.
Henryk Zych, Jasielskie reminiscencje minionego czasu, Jasło 2005.

Jasielskie pomniki i obeliski – Opis kilkudziesięciu upamiętnień znajdujących się w mieście. Do każdego z tych pomników i obelisków znajdziesz rys historyczny oraz ilustrację fotograficzną. Opracowanie obejmuje również upamiętnienia dziś już nie istniejące, jak np. słynna haubica usunięta z Placu Żwirki i Wigury w 1992 r. i przekazana do muzeum w Dukli.
Felicja Jałosińska, Jacek Nawrocki, Jasielskie pomniki i obeliski, Jasło 2009.

Legendy_jasielskie – Zbiór ponad trzydziestu legend związanych z Ziemią Jasielską. Niektóre podane w kilku wersjach. Opracowali je miejscowi regionaliści zajmujący się tym zagadnieniem od wielu lat. Jedna z legend pt. „Diabli Kamień ”, jest przedstawiona w oryginalnej gwarze ludowej. Autorami opracowań kilku legend są najmłodsi regionaliści, uczniowie jasielskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ich nowatorskie, autorskie ujęcie podań o swym mieście i regionie jest pokłosiem IX Turnieju Wiedzy o Jaśle z 2000 roku, podczas którego każdy z uczestniczących w nim zespołów musiał przygotować własną współczesną legendę o Jaśle i okolicy, mające oparcie w źródłach historycznych. – ze wstępu Wiesława Hapa.

Jasło na fotografiach i pocztówkach w okresie międzywojennym, okupacji i zagłady  – Starannie wybrane fotografie i pocztówki  ze zbiorów: Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Muzeum Regionalnego w Jaśle, Felicji Jałosińskiej, Ireny Rychlik, Marii Haydukiewicz, Józefa Jakóbczaka, Zbigniewa Dranki, Jerzego Rucińskiego, Mieczysława Mikulskiego, Wacława Mendysa, Celiny Dziedzic i Mieczysława Wieteski oraz akwarele autorstwa Apolinarego Kotowicza i Bolesława Tumidajowicza. Fotografie ruin miasta udostępnione zostały ze zbiorów Tadeusza Garbacika.
Felicja Jałosińska, Katalog wystawy Jasło na fotografiach i pocztówkach w okresie międzywojennym, okupacji i zagłady, Jasło 2009.

Jasielskie szkoły podstawowe – publikacja poszerzająca wiedzę o dorobku i roli jaką odegrały szkoły w miejscowym œrodowisku. Uzupełnia ona też lukę informacyjną dotyczącą początków, rozwoju, roli i osiągnięć szkolnictwa podstawowego i da wszystkim wychowankom tych szkół możliwość przeżywania wspomnień i pogłębiania wiedzy o “ich szkole” – czytamy we wstępie książki nakreślonym przez Felicję Jałosińską.
Jasielskie szkoły podstawowe, oprac. zbiorowe pod red. Felicji Jałosińskiej i Wiesława Hapa, Jasło 2002.

Jasielskie gimnazja i szkoły_ponadgimnazjalne – opracowanie poświęcone czternastu jasielskim szkołom stopnia ponadpodstawowego tj. gimnazjom i szkołom ponadgimnazjalnym. Historia poszczególnych szkół została opracowana przez młodzież i nauczycieli tych placówek. Zawiera bardzo różnorodny materiał źródłowy, który oparty jest na archiwaliach. Tworzą go głównie dokumentacja szkół, kroniki, zdjęcia i pocztówki.
Jasielskie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, pod red. Felicja Jałosińska, Wiesław Hap, Helena Pejko, Jasło 2004.

Kalendarium dziejów Jasła do 1700 roku. – Pierwsza część kalendarium naszego miasta. Obejmuje okres od czasów najdawniejszych do końca XVI wieku. Stanowi ona w pierwszej części zbiór 73 ważniejszych wydarzeń podanych chronologicznie dotyczących powstania osady, wsi i miasta Jasła oraz jego rozwoju społeczno-gospodarczego na tle wydarzeń dziejowych państwa polskiego – czytamy we wstępie pióra Felicji Jałosińskiej, która wybrała i opracowała Kalendarium.
Felicja Jałosińska, Kalendarium dziejów Jasła do 1700 roku, Jasło 2004.

Kalendarium z dziejów Jasła 1701-1900  – Jest to druga część Kalendarium opracowanego przez Felicję Jałosińską. Obejmuje ono 262 wydarzenia, chronologicznie ujęte, które obrazują dzieje miasta w czasie, kiedy I Rzeczpospolita chyliła się ku upadkowi, a następnie znalazła się w niewoli. Jasło z małego miasteczka zaczęło jako stolica cyrkułu, potem powiatu, wzrastać, by w dobie autonomii stać się ważnym miastem Galicji. Publikacja obejmuje 43 ilustracje i 3 plany oraz informacje wyłącznie poparte przypisami i materiałami źródłowymi.
Felicja Jałosińska, Kalendarium z dziejów Jasła 1701-1900, Jasło 2005.

Kalendarium z dziejów Jasła 1901-1938 – Trzecia część Kalendarium opracowanego przez Felicję Jałosińską. Zaprezentowane tu zostały 456 informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń okresu międzywojnia. Książka zawiera 80 zdjęć ilustrujących sygnalizowane wydarzenia. Gustowna kolorystyka sepii uruchamia resentymenty i wpływa na emocjonalny odbiór pracy. W publikacji Felicji Jałosińskiej znalazło się wiele faktów, nieznanych nawet osobom na co dzień interesującym się dziejami Jasła – czytamy we wstępie Wiesława Setlaka.
Felicja Jałosińska, Kalendarium z dziejów Jasła 1701-1900, Jasło 2006.

Kalendarium z dziejów Jasła 1939-1989 –

Kalendarium z dziejów Jasła 1990-2000– Kolejna edycja Kalendarium Felicji Jałosińskiej. Był to czas Wielkiej Zmiany nie tylko dla naszego miasta, ale całej Polski, czas aktywnej modernizacji wszelkich struktur i instytucji młodego demokratycznego państwa. Pierwszy zapis w Kalendarium upamiętnia powstanie w styczniu 1990 roku Koła Terenowego Związku Sybiraków w Jaśle, ostatni zaś rejestruje fakt rozpoczęcia w 2000 roku budowy budynku usługowo – mieszkalnego przy Placu Żwirki i Wigury. Wydarzenia te nie tylko tworzą klamrę czasową spinając początek i koniec dziesięciolecia, ale i maja pewną dialektyczną wymowę. Zwracają bowiem uwagę na dwa aspekty egzystencji Jasła – miasta, które pamiętając o historii zmierza ku przyszłości – czytamy we wstępie Wiesława Setlaka.
Felicja Jałosińska, Kalendarium z dziejów Jasła, Jasło 2007

Kalendarium z dziejów Jasła 2001-2005  -Kolejna część Kalendarium opracowanego przez Felicję Jałosińską. Dla zapewnienia pamięci o przeszłości , której wszystko zawdzięcza teraźniejszość, bez której nie można budować przyszłości – tymi słowy – kochanemu i pięknemu miastu Jasłu i jego Mieszkańcom – dedykowała opracowanie autorka.
Felicja Jałosińska, Kalendarium z dziejów Jasła, Jasło 2008.

Jasło 1944-1945. Dokumenty zagład i powrotu do życia – Wybór dokumentów ilustrujących losy Jasła i jego mieszkańców w ciągu niewiele ponad pół roku czasu II wojny światowej, okupacji niemieckiej i przyjścia Armii Czerwonej. Znajdziesz tu dokumenty niemieckie – świadectwa zbrodni wobec mieszkańców i miasta oraz dokumenty ilustrujące przywracanie życia w zniszczonym mieście – swoiste świadectwo niezbywalnej siły ducha i woli mieszkańców – jak napisał we wstępie do opracowania Mieczysław Wieliczko.
Jasło 1944-1945. Dokumenty zagłady i powrotu do życia. Wybrał i opracował Mieczysław Wieliczko, Jasło 2004.

Stary cmentarz w Jaśle– Wydanie reprintowe wg oryginału z 1984 r. Ten zeszyt- piszą autorzy –  jest próbą zwrócenia uwagi na wartość historyczną i zabytkową starego cmentarza, na którym spoczywają kości prochy ludzi, którzy na tej ziemi pracowali i o jej wolność walczyli. Są wśród nich ludzie różnych narodowości, różnych klas i zawodów: żołnierze wojen napoleońskich, legioniści z formacji tworzonych przez Henryka Dąbrowskiego, Adama Mickiewicza i Józefa Piłsudskiego. Nie brak tu uczonych, pisarzy, artystów, działaczy politycznych, księży i nauczycieli.
Stanisław Cynarski, Barbara Cynarska, Stary cmentarz w Jaśle. Część I. Jasło 2009.

Rocznik Jasielski t.V -Zawiera artykuły: Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza na tle początków światowego i jasielskiego przemysłu naftowego, O najważniejszych drogach w dorzeczu Górnej Wisłoki, Działalność Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” w Jaśle (1887-1959), 310 lat Szkoły Podstawowej im. Gabriela Narutowicza w Kołaczycach, Prywatne księgozbiory duchowieństwa okolic Jasła w okresie XVII i XVIII w. zachowane w bibliotece klasztornej OO. Franciszkanów w Bieczu, Banki w powiecie jasielskim w latach 1939-1995, Pamiętna Akcja w 60-tą rocznicę odbicia więzienia w Jaśle. Sylwetki: Zygmunt Bolesław Kukulski, Ks. Kazimierz Wojciechowski Salezjanin – Męczennik „Żwirowiska” (1904 – 1941), Wspomnienia:Bogusław Mastej, Mieczysław Mikulski, Jasielskie Zakłady Pracy: Carbon Black Polska, 50 lat Fabryki Armatur „JAFAR” S.A. w Jaśle, Sprawozdania:Działalność Samorządu Miasta Jasła w okresie II kadencji 1994 – 1998, 52 lata działalności Jasielskiego Domu Kultury, 40 lat społecznego działania miłośników Jasła, Źródła: Bibliografia Jasła II półrocze 1999 – I półrocze 2003, Kalendarium Jasła od 1999 do 2001 roku.

Rocznik_Jasielski t. VI – Zawiera artykuły: Jakub Szela – krwawy upiór czy obrońca chłopów? Wokół rabacji chłopskiej 1846 roku – prawda i mity; Baza materiałowa i zasoby ludzkie lokalnego rynku budowlanego. Karta z dziejów jasielskiego rzemiosła doby autonomii galicyjskiej ; Rozwój szkolnictwa na terenie Harklowej do końca XIX wieku; Jasło było pierwsze. Z historii jasielskiego baseballu. Sylwetki: W stulecie urodzin: ks. dr Andrzej Czeluśniaka; Piloci jasielscy. Wspomnienia: Bogusław Mastej; Józef Bosak, Mieczysław Mikulski. Kalendarium: Kalendarium ważniejszych wydarzeń z życia Jasła od 2002 do 2005 roku. Źródła: Bibliografia Jasła II półrocze 2003 – I półrocze 2006.

Poczet wybitnych jaślan i ludzi związanych z regionem– Publikacja zawiera biografie 50 osób, które na przestrzeni wieków trwale zapisały się w lokalnej i ponadlokalnej historii, nauce i kulturze. Są to ludzie wybitni, którzy urodzili się na Ziemi Jasielskiej, ale także wybitni Polacy, którzy co prawda urodzili się gdzie indziej, ale nawet krótko żyjąc na tym terenie, wnieśli istotny wkład w jego rozwój. Spora liczba spośród nich po dziś dzień jest pamiętana, jednak wielu zostało niesłusznie zapomnianych. Mając na uwadze obydwie te grupy postanowiłem utrwalić ich osoby w celu propagowania i upowszechniania zarówno ludzi jak i ich dzieło – czytamy we wstępie pióra autora. Wiesław Hap, Poczet wybitnych jaślan i ludzi związanych z regionem, Jasło 2005.

Po_kolędzie – Zbiór inscenizacji jasełkowych pióra Bogusława Masteja, przeznaczony dla wędrownych grup kolędniczych oraz teatrzyków parafialnych i szkolnych. Szczególnie polecany dla młodzieży szkolnej w przygotowaniu występów artystycznych.

Bogusław Mastej, Po kolędzie, Jasło 2000.

Wspomnienia_o_Jaśle 1939-1960 – W części pierwszej wspomnienia jaślan z czasów przed wybuchem wojny, czasów okupacji, zniszczenia miasta i odbudowy – prace zwycięskie z konkursu rozstrzygniętego w 1978 r. w 32. rocznicę wyzwolenia Jasła: Władysław Mendys, Marian Bernacki, Jan Sobota, Stanisław Peters.   Druga część stanowi Wykaz ulic oraz domów i ich właścicieli wedle stanu po dzień 31 sierpnia 1939 roku opracowany przez W. Mendysa na podstawie spisu Aleksandra Ernesta Krementowskiego. Zawiera liczne ilustracje i dokumenty.
Wspomnienia o Jaśle 1939-1960. Wykaz ulic oraz domów i ich właścicieli wedle stanu po dzień 31 sierpnia 1939 roku, Jasło 1978?

Przewodnik Przystanek Jasło -Chciałbyś może dzieciom albo znajomym pokazać ciekawe miejsca w mieście, a wiesz jaka wybrać trasę? Może nie pamiętasz jakie wydarzenia związane są z konkretnymi obiektami? Jeśli tak to przeczytaj opracowanie, które nadesłała Pani Teresa Furmanek-Wnęk, nauczycielka, członek SMJiRJ. Opracowanie pt. „Przystanek Jasło” to efekt doświadczeń związanych z organizacją wycieczek w ramach edukacji regionalnej. Zawiera ważne informacje z historii Jasła i wiele ciekawostek. Do tego podano w nim konkretne propozycje na spacer: trzy trasy piesze oraz dwie rowerowe. Książka napisana jest bardzo przystępnym językiem, po prostu dla każdego. 
Teresa Furmanek-Wnęk, Przystanek Jasło.

Akcja Pensjonat w 114 obrazkach, 21 portretach i niewielu słowach. Koncepcja, scenariusz, tekst, rysunki, opracowanie Piotr Hudyma. Autor starał się wykorzystać wszelkie możliwe źródła przedstawiające przyczyny, przebieg i skutki „Akcji Pensjonat”, ale prezentowany tutaj utwór, siłą rzeczy, jest przede wszystkim produktem jego wyobraźni. Dlatego też gorąco zachęca P.T. Zwiedzających, by sięgnęli do naukowych, popularnonaukowych i wspomnieniowych pozycji bezpośrednio lub pośrednio opisujących akcję. S. Dąbrowa – Kostka, S. M. Jankowski: Rozkaz: zdobyć więzienie, Tuchów 2000; W. Hap: Pamiętna akcja – w 60-tą rocznicę odbicia więźniów w Jaśle, „Rocznik Jasielski”, tom V, Jasło 2003; Z. Świstak (red) i in.: Encyklopedia Jasła, hasło „AP” i związane z nim (np. Z. Sobota, Rodzina Madejewskich); M. Mikulski, Z. Świstak, H. Zych: Jasielskie ulice.
Piotr Hudyma, Akcja Pensjonat w 114 obrazkach, 21 portretach i niewielu słowach. Wydawca UM Jasła 2013.

SzymańskiPrawda o Tadeuszu Szymańskim. Publikujemy opracowanie Zdzisława Szymańskiego, członka Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Poświęcone jest ono wydarzeniom za czasów wojny. Ukazuje nowe fakty dotyczące tak znaczącego wydarzenia jakim była akcja Armii Krajowej na „Zbrojownię Gamrat”, w grudniu 1943 r. W akcji tej – według dowodów odkrytych w ostatnich latach – bardzo ważną rolę w akcji tej odegrał Tadeusz Szymański PS. Borys, brat autora artykułu.