Karol Głowa i Stanisław Zubel Honorowymi Obywatelami Miasta Jasła

14 listopada 2018 r. w Jasielskim Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia pośmiertnie tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Jasła” na ręce przedstawicieli rodzin Karola Głowy i Stanisława Zubla. Na wniosek prezesa Zarządu SMJiRJ Wiesława Hapa przyznała je Rada Miejska Jasła. Medale i dyplomy z rąk burmistrza Ryszarda Pabiana, w obecności przewodniczącego rady miejskiej Henryka Raka, odebrali synowie uhonorowanych – Karol Głowa – junior oraz Czesław Zubel.

Na ręce  Ryszarda Pabiana – Burmistrza Miasta Jasła i Henryka Raka – Przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła, prezes SMJiRJ przekazał stosowne podziękowanie: „W związku z podjęciem przez Radę Miejską Jasła uchwały w sprawie nadania pośmiertnie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Jasła” ŚP. Panu Karolowi Głowie i ŚP. Panu Stanisławowi Zublowi, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Jasła  i Regionu Jasielskiego wyrażam Panom słowa podziękowania za przychylenie się do naszego wniosku w sprawie uhonorowania naszych zasłużonych Członków i Kolegów tym zaszczytnym tytułem”.

Z kolei przedstawicielom Rodzin uhonorowanych Wiesław Hap przekazał listy o treści: „W związku z podjęciem przez Radę Miejską Jasła uchwały w sprawie nadania pośmiertnie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Jasła” ŚP. Panu Karolowi Głowie i Panu Stanisławowi Zublowi, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego składamy Państwu serdeczne gratulacje. Jesteśmy dumni, że nasi Koledzy zostali uhonorowani tym tytułem”.

W trakcie uroczystości Zarząd Stowarzyszenia reprezentowali Felicja Jałosińska – zastępca prezesa i Henryk Zych, członek Zarządu. Zabrali oni głos oraz wręczyli synom Honorowych Obywateli Miasta Jasła listy gratulacyjne i albumy o Jaśle wydane przez SMJiRJ.  

Na zdjęciu Felicja Jałosińska i Henryk Zych.

Jeszcze we wrześniu 2015 r. prezes SMJiRJ Wiesław Hap złożył dwa pisma skierowane do Kapituła Rady Miejskiej Jasła d.s. Nadawania Tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Jasła” i „Zasłużony dla Miasta  Jasła” o poniższej treści.

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego zwraca się   z wnioskiem o pośmiertne nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Jasła” dla śp. Pana Karola Głowy za „popularyzację wiedzy o Jaśle i jego historii”. Nie było Mu dane  otrzymać za życia tytułu „Zasłużony dla Miasta Jasła”, dlatego wnioskujemy o przyznanie śp. Panu Karolowi Głowie pośmiertnego Honorowego Obywatelstwa naszego Miasta. Poniżej przedstawiamy uzasadnienie wniosku.

Pan Karol Głowa urodził się w dniu 15 października 1952 roku w Jaśle.  Był synem Marii i Eugeniusza Głowów. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Teologii. Studia wyższe ukończył w 1976 roku ze stopniem magistra. Następnie podjął pracę zawodową w Oddziale Wojewódzkim Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego w Tarnowie. Miało to miejsce na przestrzeni lat 1976 – 1977. Później pracował w Oddziale Wojewódzkim Stowarzyszenia PAX w Krośnie. Po wprowadzeniu stanu wojennego został przeniesiony do pracy w Zakładach Drzewnych „Inco – Veritas” w podjasielskim Tarnowcu. Od 1991 roku rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora Jasielskiego Domu Kultury. Z powodzeniem i oddaniem pełnił tę funkcję przez szesnaście lat – do roku 2007.

Przez wiele lat był członkiem Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. W latach 1991 – 1995 pełnił funkcję prezesa Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Jasła  i Regionu Jasielskiego. Był inicjatorem oraz koordynatorem wielu działań na płaszczyźnie historii, kultury i pracy społecznej na rzecz Jasła i jego mieszkańców. Z pełnym zaangażowaniem redagował dwutygodnik „Obiektyw Jasielski”, a później miesięcznik „Ziemia Jasielska w Obiektywie”. Za Jego kadencji jako prezesa SMJiRJ zaczęto wydawać „Kalendarz Jasielski”, który od tego czasu ukazuje się corocznie. Udało Mu się doprowadzić do wydania reprintu znanego dzieła ks. Władysława Sarny „Opis powiatu jasielskiego” z 1908 roku, plan miasta Jasła oraz kolorowy folder „Jasło”. Za Jego prezesury zorganizowano też pierwszą edycję „Turnieju Wiedzy o Jaśle” dla uczniów wszystkich szkół w mieście. Spotkał się on z uznaniem i z aprobatą i jest odtąd co roku kontynuowany. Już jako dyrektor Jasielskiego Domu Kultury był inicjatorem i organizatorem teleturnieju „Znani Polacy i ich związki z Jasłem” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Jasła.

Śp. Pan Karol Głowa był też zasłużonym prezesem Jasielskiego Stowarzyszenia Kultura – Sport – Turystyka, które sprawowało opiekę nad drużynami piłkarskimi Jasielskiego Klubu Sportowego „Czarni”. Przez dłuższy czas pełnił również funkcję przewodniczącego Koła Terenowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Był współzałożycielem i prezesem Fundacji im. Stefanii Woytowicz w Jaśle oraz organizatorem akcji „Letnia Szkoła Języka Polskiego” i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży polonijnej z Kresów Wschodnich z terenów dzisiejszej Ukrainy. Ten wyjątkowo skromny, cichy, pracowity, bardzo grzeczny i uczynny Człowiek wniósł wielki wkład w rozwój lokalnej kultury. Zmarł w dniu 13 maja 2013 roku i spoczął na Nowym Cmentarzu Komunalnym w Jaśle.

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego uważa, że wszechstronna i owocna działalność śp. Pana Karola Głowy na polu kultury, popularyzację wiedzy o Jaśle i jego historii, w pełni zasługuje na wyróżnienie Go tytułem „Honorowy Obywatel Miasta Jasła” i wnioskuje do Kapituły Rady Miejskiej Jasła o jego nadanie. Tym bardziej, że w tym roku obchodzimy pięćdziesięciolecie istnienia Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, którego jednym z zasłużonych prezesów był śp. Pan Karol Głowa.

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego zwraca się  z wnioskiem o pośmiertne nadanie tytułu „Honorowy Obywatel dla Miasta Jasła” dla Śp. Pana Stanisława Zubla „za promocję miasta Jasła w dziedzinie życia społecznego”. Poniżej uzasadniamy nasz wniosek.

Pan Stanisław Zubel urodził się 20 września 1927 roku w Humniskach, jako syn Wojciecha i Marii z domu Konieczko. W swej rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową, potem w Brzozowie Szkołę Handlową. W 1943 roku rozpoczął pracę w kopalnictwie naftowym w Grabownicy. Równocześnie w tym czasie wstąpił do konspiracyjnej organizacji narodowców „Młodzież Wielkiej Polski”. We wrześniu 1944 roku przeszedł do pracy w Urzędzie Gminy Grabownica w charakterze kancelisty.

Po zakończeniu wojny, w 1945 roku, z polecenia organizacji MWP wstąpił do Milicji Obywatelskiej. Za przynależność i działalność w nielegalnej organizacji w 1948 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i wyrokiem Rejonowego Sądu Wojskowego skazany na cztery lata więzienia. Karę odbywał w więzieniu  w Rzeszowie i we Wronkach. Pod koniec 1951 roku został zwolniony. W 1991 roku Sąd Wojewódzki w Rzeszowie uznał wyrok za nieważny. Po wyjściu z więzienia powrócił do pracy w kopalnictwie naftowym w Grabownicy. Pracując tam, ukończył Technikum Mechaniczne w Rzeszowie. W 1960 roku został przeniesiony do Zakładu Poszukiwań Nafty i Gazu w Jaśle. Po studiach na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie w 1968 roku uzyskał dyplom inżyniera górnika, specjalność budowa urządzeń wiertniczych.

Od 1975 roku pracował na stanowisku głównego mechanika w PGNiG Jasło. Maszyny i urządzenia wiertnicze stały się jego pasją. Opatentował trzy wynalazki i dwadzieścia wniosków racjonalizatorskich. Posiadał uprawnienia wyższego dozoru górniczego w zakresie maszyn wiertniczych oraz tytuł „III stopień dyrektora górniczego”. W latach 1987 – 1991 był członkiem samorządu pracowniczego, a od 1989 do 1991 roku pełnił wysoko notowaną w środowisku nafciarzy funkcję przewodniczącego Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie. Na zasłużoną emeryturę przeszedł w 1992 roku.

Śp. Pan Stanisław Zubel po wojnie nie należał do żadnej organizacji politycznej, ale w 1980 roku gdy powstała „Solidarność” brał udział w organizowaniu Związku na terenie PGNiG Jasło. Uczestniczył jako delegat  w I Zjeździe NSZZ „Solidarności” Regionu Małopolska w Tarnowie oraz w I Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność” w 1981 roku w Gdańsku. W 1989 roku przed wyborami parlamentarnymi został członkiem Jasielskiego Komitetu Obywatelskiego.

W wyniku wyborów samorządowych, rekomendowany przez JKO,  został wybrany radnym Rady Miasta Jasła. W dniu 6 czerwca 1990 roku nowo wybrana Rada Miasta powierzyła Mu funkcję przewodniczącego Rady Miasta, którą to funkcję pełnił do końca kadencji. Przy Jego udziale Rada Miasta Jasła I Kadencji podjęła szereg ważnych uchwał, które rozpoczęły poważne zmiany społeczne i gospodarcze w mieście.

Śp. Pan Stanisław Zubel był  aktywnym  i zapalonym pszczelarzem. Zdobywając i pogłębiając wiedzę w tym zakresie uzyskał tytuł Mistrza Pszczelarskiego. Ciesząc się uznaniem i autorytetem wśród jasielskich pszczelarzy, przez wiele lat pełnił funkcję Przewodniczącego Koła Pszczelarzy. Śp. Pan Stanisław Zubel był też bardzo aktywnym społecznikiem. Był wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, członkiem Zarządu i zastępcą prezesa Zarządu SMJiRJ, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej SMJiRJ. Uczestniczył w wielu społecznych inicjatywach Stowarzyszenia skierowanych na rzecz społeczności lokalnej.

Śp. Pan Stanisław Zubel zmarł 19 października 2005 roku i spoczął na Cmentarzu przy ul. Mickiewicza w Jaśle obok swojej żony Emilii, która była dla Niego wielkim oparciem i strażniczką ogniska domowego.

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego uważa,
że działalność Śp. Pana Stanisława Zubla w pełni zasługuje na wyróżnienie Go tytułem „Honorowy Obywatel Miasta Jasła” i wnioskuje do Kapituły Rady Miejskiej Jasła o jego nadanie „za promocję miasta Jasła w dziedzinie życia społecznego”. Jest ku temu również szczególna okazja, gdyż  w obecnym 2015 roku mija: 35. rocznica powstania „Solidarności”, której Był aktywnym i zasłużonym członkiem, 25. rocznica powstania samorządu terytorialnego w którym też mocno się zapisał, oraz smutna 10. rocznica Jego śmierci.

Fot. Ilona Dziedzic – Portal jaslo4u.pl

W.H.

Komentarze wyłączone.